ఎంత బోధించి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత బోధించ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత బోధించి యేమిసేసిన దన
దొంతికర్మములు తొలగీనీ ||

సతతదురాచారజడునకు బుణ్యసం
గతి దలపోసిన గలిగీనా
అతిపాపకర్మబోధకుడై వెలయుదుష్టు
మతి దలపోసిన మరి కలిగీనా ||

బహుజీవహింసాపరుడైనవానికి
యిహపరములు దైవ మిచ్చీనీ
విహితకర్మములువిడిచినవానికి
సహజాచారము జరిగీనా ||

దేవదూషకుడై తిరిగేటివానికి
దేవతాంతరము దెలిసీనా
శ్రీవేంకటేశ్వరు జింతింపకుండిన
పావనమతియై బ్రతికీనా ||


eMta bOdhiMci (Raagam: ) (Taalam: )

eMta bOdhiMci yEmisEsina dana
doMtikarmamulu tolagInI

satatadurAcArajaDunaku buNyasaM
gati dalapOsina galigInA
atipApakarmabOdhakuDai velayuduShTu
mati dalapOsina mari kaligInA

bahujIvahiMsAparuDainavAniki
yihaparamulu daiva miccInI
vihitakarmamuluviDicinavAniki
sahajAcAramu jarigInA

dEvadUShakuDai tirigETivAniki
dEvatAMtaramu delisInA
SrIvEMkaTESvaru jiMtiMpakuMDina
pAvanamatiyai bratikInA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |