ఎక్కడనున్నా నీతడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడనున్నా నీతడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడనున్నా నీతడు
దిక్కులు మాదెస దిరిగీగాక ||

సరసుడు చతురుడు జగదేకగురుడు
పరమాత్ము డఖిలబంధువుడు
హరి లోకోత్తరు డతడే నామతి
సిరితో బాయక చెలగీగాక ||

ఉన్నతోన్నతు డుజ్జ్వలు డధికుడు
పన్నగశయనుడు భవహరుడు
యిన్నిటగలిగిన యిందిరరమణుడు
మన్ననతో మము మనిపీగాక ||

మమతల నలమేల్మంగకు సంతత
రమణుడు వేంకటరాయడు
జమళిసంపదల సరసవిభవముల
తమకంబున మము దనిపీగాక ||


ekkaDanunnA nItaDu (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDanunnA nItaDu
dikkulu mAdesa dirigIgAka

sarasuDu caturuDu jagadEkaguruDu
paramAtmu DaKilabaMdhuvuDu
hari lOkOttaru DataDE nAmati
siritO bAyaka celagIgAka

unnatOnnatu Dujjvalu DadhikuDu
pannagaSayanuDu BavaharuDu
yinniTagaligina yiMdiraramaNuDu
mannanatO mamu manipIgAka

mamatala nalamElmaMgaku saMtata
ramaNuDu vEMkaTarAyaDu
jamaLisaMpadala sarasaviBavamula
tamakaMbuna mamu danipIgAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |