ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కడి నరకము (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు మాకు
దక్కి నీదివ్య నామామృతము చూరగొంటిమి ||

తమితో శ్రీపతి దాసుల చేరినప్పుడే
యమ కింకర భయము లణగి పోయె
జమళి నీ యాయుధ లాంఛనము మోచినప్పుడే
అమర కాలదండము లవియెల్ల బొలిసె ||

మును నీ నగరిత్రోవ మొగమైన యప్పుడే
ఘన యామ్య మార్గము కట్టువడియె
ఒనర నీ తిరుపతి నొకరాత్రి వున్నపుడే
కనలు కాలసూత్రాది ఘాతలెల్ల పూడె ||

యెడరై నీమంత్రజపము యెంచుకొన్న యపుడే
కడు చిత్రగుప్తుని లెక్కలుగ చే
వడిగా వేంకటేశ్వర మీశరణమనగ
అడరి వైకుంఠము మా యరచేత నిలిచె||


ekkaDi narakamu (Raagam: ) (Taalam: )

ekkaDi narakamu ekkaDimRutyuvu mAku
dakki nIdivya nAmAmRutamu cUragoMTimi

tamitO SrIpati dAsula cErinappuDE
yama kiMkara Bayamu laNagi pOye
jamaLi nI yAyudha lAMCanamu mOcinappuDE
amara kAladaMDamu laviyella bolise

munu nI nagaritrOva mogamaina yappuDE
Gana yAmya mArgamu kaTTuvaDiye
onara nI tirupati nokarAtri vunnapuDE
kanalu kAlasUtrAdi GAtalella pUDe

yeDarai nImaMtrajapamu yeMcukonna yapuDE
kaDu citraguptuni lekkaluga cE
vaDigA vEMkaTESvara mISaraNamanaga
aDari vaikuMThamu mA yaracEta nilice


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |