ఎనుపోతుతో నెద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎనుపోతుతో నెద్దు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎనుపోతుతో నెద్దు నేరుగట్టినయట్లు
యెనసి ముందర సాగదేటిబ్రదుకు ||

కడలేనియాసతో కరగికరగి చిత్త
మెడమవంకకు వచ్చె నేటిబ్రదుకు
పొడవైనమమతతో బొదల బొదల మాన
మిడుమపాట్ల బడె నేటిబ్రదుకు ||

తెగదెంపులేని భ్రాంతికి జిక్కి యాచార
మెగసి గొందులు దూరె నేటిబ్రదుకు
పగగొన్న మోహతాపము వేరుగ విజ్ఞాన
మిగురువెట్టక మానె నేటిబ్రదుకు ||

భావింప రోతలోబడి పొరలెడిసౌఖ్య
మేవగింపడు జీవుడేటిబ్రదుకు
శ్రీవేంకటేశుపై చిత్తమొక్కటె కాని
యేవంక సుఖము లేదేటిబ్రదుకు ||


enupOtutO neddu (Raagam: ) (Taalam: )

enupOtutO neddu nErugaTTinayaTlu
yenasi muMdara sAgadETibraduku

kaDalEniyAsatO karagikaragi citta
meDamavaMkaku vacce nETibraduku
poDavainamamatatO bodala bodala mAna
miDumapATla baDe nETibraduku

tegadeMpulEni BrAMtiki jikki yAcAra
megasi goMdulu dUre nETibraduku
pagagonna mOhatApamu vEruga vij~jAna
miguruveTTaka mAne nETibraduku

BAviMpa rOtalObaDi poraleDisauKya
mEvagiMpaDu jIvuDETibraduku
SrIvEMkaTESupai cittamokkaTe kAni
yEvaMka suKamu lEdETibraduku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |