ఎట్టు దొరికెనె చెలియ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు దొరికెనె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు దొరికెనె చెలియ యిద్దరికి నిటువంటి
పట్టి నిలుపగరాని బరువైన వలపు ||

నిడివి తమకములచే నిట్టూర్పులివె నీకు
అడియాస తమకంబు లాతనికిని
కడలేని వేదనల కన్నీళ్ళివే నీకు
అడలు బరితాపంబు లాతనికిని ||

గుఱుతైన యతనిపై గోరాట లదె నీకు
అరుదైన ప్రియమాన మాతనికిని
పురిగొన్న విరహమున బొరలాటలవె నీకు
అరమరపు బరవశము లాతనికిని ||

ఎనసి యాతనిరాక కెదురు చూచుట నీకు
అనుకూలుడై కలయు టాతనికిని
అనయంబు తిరువేంకటాధీశుడిదె నీకు
అనుభవము కెల్ల నీ వాతనికిని ||


eTTu dorikene (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu dorikene celiya yiddariki niTuvaMTi
paTTi nilupagarAni baruvaina valapu

niDivi tamakamulacE niTTUrpulive nIku
aDiyAsa tamakaMbu lAtanikini
kaDalEni vEdanala kannILLivE nIku
aDalu baritApaMbu lAtanikini

gurxutaina yatanipai gOrATa lade nIku
arudaina priyamAna mAtanikini
purigonna virahamuna boralATalave nIku
aramarapu baravaSamu lAtanikini

enasi yAtanirAka keduru cUcuTa nIku
anukUluDai kalayu TAtanikini
anayaMbu tiruvEMkaTAdhISuDide nIku
anuBavamu kella nI vAtanikini


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |