ఎంత బాపనా సోద మింత గలదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత బాపనా (రాగం: బౌళి ) (తాళం : )

ఎంత బాపనా సోద మింత గలదా
అంతయు నీమహిమే హరిభట్లూ

సూరిభ ట్లొకవంక చొరనిచోట్లు చొచ్చి
వారబియ్య మెత్తి యెత్తి వడదాకి
నీరువట్టుగొని భూమి నీళ్లెల్లా వారాట్టీ
కేరికేరి నగాయ్యా క్రిష్ణభట్లూ


దేవరొజ్ఝ లొకవంక దిక్కులలో బొలగూడు
దీవెనతో నారగించి తీవుమరిగి
యీవల బెట్టినవారి కేమైనా నొసగీని
వేవేలమాయలవిష్ణుభట్లూ

సోమయాదు లొకవంక సొరిది సురలకెల్లా-
నామనితో విందువెట్టీ ననుదినము
హోమపువిప్రులసొమ్ము లొడిసి తా బుచ్చుకొనీ
వేమరు శ్రీవేంకటాద్రివెన్నుభట్లూ


Emta baapanaa (Raagam: Bauli ) (Taalam: )

Emta baapanaa soda mimta galadaa
Amtayu neemahimae haribhatloo

Sooribha tlokavamka choranichotlu chochchi
Vaarabiyya metti yetti vadadaaki
Neeruvattugoni bhoomi neellellaa vaaraattee
Kaerikaeri nagaayyaa krishnabhatloo


Daevarojjha lokavamka dikkulalo bolagoodu
Deevenato naaragimchi teevumarigi
Yeevala bettinavaari kaemainaa nosageeni
Vaevaelamaayalavishnubhatloo

Somayaadu lokavamka soridi suralakellaa-
Naamanito vimduvettee nanudinamu
Homapuviprulasommu lodisi taa buchchukonee
Vaemaru sreevaemkataadrivennubhatloo


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |