ఎంతగాలమొకదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతగాలమొకదా (రాగం: శ్రీ) (తాళం : ఖండచాపు)

ఎంతగాలమొకదా యీదేహధారణము
చింతాపరంపరల జిక్కువడవలసె ||

వడిగొన్న మోహంబువలల దగులైకదా
కడలేని గర్భనరకము లీదవలసె
నడిమిసుఖములచేత ననువుసేయగగదా
తొడరి హేయపుదిడ్డి దూరాడవలసె ||

పాపపుంజములచే బట్టువడగాగదా
ఆపదలతోడిదేహము మోవవలసె
చూపులకులోనైన సుఖము గానకకదా
దీపనభ్రాంతిచే దిరిగాడవలసె ||

హితుడైనతిరువేంకటేశు గొలువకకదా
ప్రతిలేనినరక కూపమున బడవలసె
ఆతనికరుణారసం బబ్బకుండగగదా
బతిమాలి నలుగడల బారాడవలసె ||


eMtagAlamokadA (Raagam: ) (Taalam: )

eMtagAlamokadA yIdEhadhAraNamu
ciMtAparaMparala jikkuvaDavalase

vaDigonna mOhaMbuvalala dagulaikadA
kaDalEni garBanarakamu lIdavalase
naDimisuKamulacEta nanuvusEyagagadA
toDari hEyapudiDDi dUrADavalase

pApapuMjamulacE baTTuvaDagAgadA
ApadalatODidEhamu mOvavalase
cUpulakulOnaina suKamu gAnakakadA
dIpanaBrAMticE dirigADavalase

hituDainatiruvEMkaTESu goluvakakadA
pratilEninaraka kUpamuna baDavalase
AtanikaruNArasaM babbakuMDagagadA
batimAli nalugaDala bArADavalase

బయటి లింకులు[మార్చు]

Enthakaalamu-Gadha-EE-Dheha


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |