ఎట్టు వేగించే దిందుకేగురే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎట్టు వేగించ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎట్టు వేగించే దిందుకేగురే సితరకాండ్లు
వెట్టివేమి సేయుమంటా వెన్నడించే ||

వొంటికాల గుంటికుంటి వూరిబందెలకు జిక్కి
పంటదాక దున్నె నొక్కపసురము
గంటుగంటులాక లొత్తి కల్లలనడిమిపంట
కుంటివాడు గావలుండి కుప్ప లేరుపరచె ||

కలది కుక్కిమంచము కన్నవారెల్లా బండేరు
తలెతో దొగ్గినంబలి దావకూళ్ళు
వెలిగంతలకొంపలు వీడుబట్లు చూపేరు
తలవరులెందులోనా దప్పు వెదకేరు ||

వొళ్ళుచెడ్డవా డొకడు వుభయమార్గము గొని
కల్లదొరపుట్టుబడి కడుగట్టీని
చల్లనిశ్రీ వేంకటేశ సకలలోకపతివి
యిల్లిదె నీశరణంటి మిందరిని గావవే ||


eTTu vEgiMcE (Raagam: ) (Taalam: )

eTTu vEgiMcE diMdukEgurE sitarakAMDlu
veTTivEmi sEyumaMTA vennaDiMcE

voMTikAla guMTikuMTi vUribaMdelaku jikki
paMTadAka dunne nokkapasuramu
gaMTugaMTulAka lotti kallalanaDimipaMTa
kuMTivADu gAvaluMDi kuppa lEruparace

kaladi kukkimaMcamu kannavArellA baMDEru
taletO dogginaMbali dAvakULLu
veligaMtalakoMpalu vIDubaTlu cUpEru
talavaruleMdulOnA dappu vedakEru

voLLuceDDavA DokaDu vuBayamArgamu goni
kalladorapuTTubaDi kaDugaTTIni
callaniSrI vEMkaTESa sakalalOkapativi
yillide nISaraNaMTi miMdarini gAvavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |