హరిభక్తివోడ యెక్కినట్టివారలే కాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరిభక్తివోడ యెక్కినట్టివారలే (రాగం:గుండక్రియ ) (తాళం : )

హరిభక్తివోడ యెక్కినట్టివారలే కాని
తరగు మొరగులను దాటలే రెవ్వరును

నిండు జింతాజలధికి నీళ్ళు దనచిత్తమే
దండిపుణ్యపాపాలే దరులు
కొండలవంటికరళ్ళు కోరికె లెందు చూచినా
తండుముండుపడేవారే దాటలే రెవ్వరును

ఆపదలు సంపదలు అందులోనిమకరాలు
కాపురపులంపటాలే కైయెత్తులు
చాపలపుగుణములే సరిజొచ్చేయేరులు
దాపుదండ చేకొని దాటలే రెవ్వరును

నెలవై వుబ్బునగ్గులే నిచ్చలు బోటును బాటు
బలువైనయాళే బడబాగ్ని
యెలమి శ్రీవేంకటేశుహితులకే కాల్నడ
తలచి యితరులెల్ల దాటలే రెవ్వరును


Haribhaktivoda (Raagam:Gumdakriya ) (Taalam: )

Haribhaktivoda yekkinattivaaralae kaani
Taragu moragulanu daatalae revvarunu

Nimdu jimtaajaladhiki neellu danachittamae
Damdipunyapaapaalae darulu
Komdalavamtikarallu korike lemdu choochinaa
Tamdumumdupadaevaarae daatalae revvarunu

Aapadalu sampadalu amdulonimakaraalu
Kaapurapulampataalae kaiyettulu
Chaapalapugunamulae sarijochchaeyaerulu
Daapudamda chaekoni daatalae revvarunu

Nelavai vubbunaggulae nichchalu botunu baatu
Baluvainayaalae badabaagni
Yelami sreevaemkataesuhitulakae kaalnada
Talachi yitarulella daatalae revvarunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |