హరి నీయనుమతో ఆది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి నీయనుమతో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరి నీయనుమతో ఆది నాకర్మమో | పరమే యిహమై భ్రమయించీని ||

చ|| కలుగదు శాంతము కటకట బుద్ధికి | చలమున నింతా జదివినను |
నిలువదు చిత్తము నీపై చింతకు | పలుసంపదలను బరగినను ||

చ|| తగులదు వైరాగ్యధన మాత్మకును | వొగి నుపవాసము లుండినను |
అగపడదు ముక్తి ఆసలనాసల | జగమింతా సంచరించినను ||

చ|| విడువదు జన్మము వివేకముననే | జడిసి స్వతంత్రము జరపినను |
యెడయక శ్రీవేంకటేశ్వర నీవే | బడిగాచితి విదె బ్రదికితి నేను ||


hari nIyanumatO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| hari nIyanumatO Adi nAkarmamO | paramE yihamai BramayiMcIni ||

ca|| kalugadu SAMtamu kaTakaTa buddhiki | calamuna niMtA jadivinanu |
niluvadu cittamu nIpai ciMtaku | palusaMpadalanu baraginanu ||

ca|| taguladu vairAgyadhana mAtmakunu | vogi nupavAsamu luMDinanu |
agapaDadu mukti AsalanAsala | jagamiMtA saMcariMcinanu ||

ca|| viDuvadu janmamu vivEkamunanE | jaDisi svataMtramu jarapinanu |
yeDayaka SrIvEMkaTESvara nIvE | baDigAciti vide bradikiti nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |