హరి నీవే బుద్ధిచెప్పి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి నీవే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరి నీవే బుద్ధిచెప్పి యాదరించు నామనసు | హరి నీవే నాయంతర్యామివిగాన ||

చ|| వసముగానికరివంటిది నామనసు | యెసగి సారెకు మదియించీగాన |
పొసగ బాదరసము బోలిననామనసు | అసము దించక సదా అల్లాడీగాన ||

చ|| వడి నడవుల చింకవంటిది నామనసు | బడిబడి బట్టబట్ట బారీగాన |
కడగి విసరుపెనుగాలివంటిది మనసు | విడువక కన్నచోట విహరించీగాన ||

చ|| వరుస నిండుజలనిధివంటిది నామనసు | వొరసి సర్వము లోనై వుండీగాన |
గరిమ శ్రీవేంకటేశ కావవే నామనసు | సరి నీయానతి నీకే శరణనిగాక ||


hari nIvE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| hari nIvE buddhiceppi yAdariMcu nAmanasu | hari nIvE nAyaMtaryAmivigAna ||

ca|| vasamugAnikarivaMTidi nAmanasu | yesagi sAreku madiyiMcIgAna |
posaga bAdarasamu bOlinanAmanasu | asamu diMcaka sadA allADIgAna ||

ca|| vaDi naDavula ciMkavaMTidi nAmanasu | baDibaDi baTTabaTTa bArIgAna |
kaDagi visarupenugAlivaMTidi manasu | viDuvaka kannacOTa vihariMcIgAna ||

ca|| varusa niMDujalanidhivaMTidi nAmanasu | vorasi sarvamu lOnai vuMDIgAna |
garima SrIvEMkaTESa kAvavE nAmanasu | sari nIyAnati nIkE SaraNanigAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |