హిన దశలు బొంది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హిన దశలు (రాగం: ) (తాళం : )

హిన దశలు బొంది ఇట్లు నుండుట కంటె
నానా విధులను నున్ననాడే మేలు

అరుదైన క్రిమి కీటకాలందు పుట్టి
పరిభవములనెల్ల బడితిగాని
ఇరవై నచింత నాడింతలేదు ఈ-
నరజన్మముకంటె నాడే మేలు

తొలగక హేయజంతువులయందు పుట్టి
పలువేదనల నెల్ల బడితి గాని
కలిమియు లేమియు గాన నేడెరిగి
నలగి తిరుగుకంటె నాడే మెలు

కూపనరకమున గుంగి వెనకకు నే
బాపవిధులనెల్ల బడితిగాని
యేపున తిరువేంకటెశ నా కిటువలె
నాపాలగలిగిన నాడే మెలు


Hina dasalu (Raagam: ) (Taalam: )

Hina dasalu bondi itlu nunduta kante
Nana vidhulanu nunnanade melu

Arudeina krimi keetakaalandu putti
Paribhavamulanella baditigaani
Iravei na chinta naadinta ledu ee-
Narajanmamukante naade melu

Tolagaka heyajantuvulayandu putti
Paluvedananellla baditi gaani
Kalimiyu lemiyu gaana nederigi
Nalagi tirugukante naade melu

Kupanarakamuna gungi venakakune
Baapavidhulanella baditigaani
Yepuna tiruvenkatesa naa kituvale
Naapaalagaligina naade melu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |