హరి శరణాగతి యాతుమది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి శరణాగతి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరి శరణాగతి యాతుమది | సరుస నిదియెపో సతమయ్యెడిది ||

చ|| దిన దిన రుచులివి దేహము వి- | చెనకెటి కోరిక చిత్తముది- |
యెనసెటి కాంతులు యింద్రియంబులవి | పనివి యాత్మకిని పసిలేదయ్యా ||

చ|| పదరెటి కోపము పాపముది | అదవ గాలములు అనాదివి |
నిదుర తమోగుణ నిలయముది | యెదుట నాత్మకివి యెవరయ్యా ||

చ|| కాయపు జననము కర్మముది | మాయ లంపటము మమతలది |
యేయెడ శ్రీ వేంకటేశుడితని కృప | పాయని యాత్మకు బ్రమాణమయ్యా ||


hari SaraNAgati (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| hari SaraNAgati yAtumadi | sarusa nidiyepO satamayyeDidi ||

ca|| dina dina ruculivi dEhamu vi- | cenakeTi kOrika cittamudi- |
yenaseTi kAMtulu yiMdriyaMbulavi | panivi yAtmakini pasilEdayyA ||

ca|| padareTi kOpamu pApamudi | adava gAlamulu anAdivi |
nidura tamOguNa nilayamudi | yeduTa nAtmakivi yevarayyA ||

ca|| kAyapu jananamu karmamudi | mAya laMpaTamu mamataladi |
yEyeDa SrI vEMkaTESuDitani kRupa | pAyani yAtmaku bramANamayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |