హరినెరుగనిపుణ్య మంటేరుగాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరినెరుగనిపుణ్య (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరినెరుగనిపుణ్య మంటేరుగాన | దురితాలే దురితాలే దురితాలే సుండీ ||

చ|| దొడ్డపుణ్యములు సేసి తుదలేనిసంపదలు | అడ్డగించుకొని రాసులగుగురుతు |
జడ్డులేనిహరికథ చవిలేకుండిన నిట్టే | గొడ్డరే గొడ్డరే గొడ్డరే సుండీ ||

చ|| వలెనని మేలెల్ల వడిజేసి కైవల్య- | మలమి చేతిలోననగు గురుతు |
తలపు వైష్ణవభక్తి దగులకుండిన నంతా | అలయికే అలయికే అలయకే సుండి ||

చ|| తిరమైనట్టితీర్థాలు దిరిగి యందరిలొన | ధర బుణ్యుడవుట యంతకు గురుతు |
తిరువేంకటపతి దెలియకుండిన నంతా | విరసాలే విరసాలే విరసాలే సుండీ ||


harineruganipuNya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| harineruganipuNya maMTErugAna | duritAlE duritAlE duritAlE suMDI ||

ca|| doDDapuNyamulu sEsi tudalEnisaMpadalu | aDDagiMcukoni rAsulagugurutu |
jaDDulEniharikatha cavilEkuMDina niTTE | goDDarE goDDarE goDDarE suMDI ||

ca|| valenani mElella vaDijEsi kaivalya- | malami cEtilOnanagu gurutu |
talapu vaiShNavaBakti dagulakuMDina naMtA | alayikE alayikE alayakE suMDi ||

ca|| tiramainaTTitIrthAlu dirigi yaMdarilona | dhara buNyuDavuTa yaMtaku gurutu |
tiruvEMkaTapati deliyakuMDina naMtA | virasAlE virasAlE virasAlE suMDI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |