హరిదాసుండగుటే యది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరిదాసుండగుటే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరిదాసుండగుటే యది తపము | పరమార్థములను ఫలమేలేదు ||

చ|| తిట్టినయప్పుడు దీవించి నప్పుడు | అట్టె సమమగునది తపము |
వట్టినేమములు వేవేలు చేసినా | బట్టబయలే గాని ఫలమే లేదు ||

చ|| ఇచ్చిన యప్పుడు ఇయ్యని యప్పుడు | అచ్చుగ నవ్విన దది తపము |
ఇచ్చల పుణ్యము లెన్ని చేసినా | బచ్చన లింతే ఫలమే లేదు ||

చ|| కూడిన యప్పుడు గొణగిన యప్పుడు | ఆడిక విడిచిన యది తపము |
ఈడనే శ్రీవేంకటేశుడే శరణము | పాడి పంతముల ఫలమే లేదు ||


haridAsuMDaguTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| haridAsuMDaguTE yadi tapamu | paramArthamulanu PalamElEdu ||

ca|| tiTTinayappuDu dIviMci nappuDu | aTTe samamagunadi tapamu |
vaTTinEmamulu vEvElu cEsinA | baTTabayalE gAni PalamE lEdu ||

ca|| iccina yappuDu iyyani yappuDu | accuga navvina dadi tapamu |
iccala puNyamu lenni cEsinA | baccana liMtE PalamE lEdu ||

ca|| kUDina yappuDu goNagina yappuDu | ADika viDicina yadi tapamu |
IDanE SrIvEMkaTESuDE SaraNamu | pADi paMtamula PalamE lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |