హరి కృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి కృష్ణ (రాగం:భూపాళం ) (తాళం : )

హరి కృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా
తరవాత నా మోము తప్పకిటు చూడు

మేలుకొను నాయన్న మెల్లనే నీతోడి
బాలులదె పిలిచేరు బడి నాడను
చాలు నిక నిద్దురలు చద్దికూళ్ళపొద్దు -
వేళాయ నాతండ్రి వేగ లేవే.

కను దెరవు నాతండ్రి కమలాప్తు డుదయించె
వనిత మొకమజ్జనము వడి దెచ్చెను
మొనసి మీతండ్రి యిదె ముద్దాడజెలగీని
దనుజాంతకుండ యిక దగ మేలుకోవే

లేవె నాతండ్రి నీలీలలటు వోగడేరు
శ్రీ వేంకటాద్రిపతి శ్రీరమణుడా
దేవతలు మునులు జెందిననారదాదులు
ఆవలను బాడేరు ఆకసమునందు.


Hari krshna (Raagam:Bhoopaalam ) (Taalam: )

Hari krshna maelukonu aadipurushaa
Taravaata naa momu tappakitu choodu

Maelukonu naayanna mellanae neetodi
Baalulade pilichaeru badi naadanu
Chaalu nika nidduralu chaddikoollapoddu -
Vaelaaya naatamdri vaega laevae.


Kanu deravu naatamdri kamalaaptu dudayimche
Vanita mokamajjanamu vadi dechchenu
Monasi meetamdri yide muddaadajelageeni
Danujaamtakumda yika daga maelukovae

Laeve naatamdri neeleelalatu vogadaeru
Sree vaemkataadripati sreeramanudaa
Daevatalu munulu jemdinanaaradaadulu
Aavalanu baadaeru aakasamunamdu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

HariKrishnaMeluko_PriyaSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |