వాసివంతు విడిచినవాడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాసివంతు విడిచినవాడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వాసివంతు విడిచినవాడే యోగి యీ- | ఆసలెల్లా విడిచిన ఆతడే యోగి ||

చ|| గద్దించి పారెడు తురగమువంటి మనసు | వద్దని మరలించినవాడే యోగి |
వొద్దనే కొండలవంటివున్న దేహగుణాలు | దిద్ది మట్టుపెట్టువాడే ధీరుడైన యోగి ||

చ|| ముంచుకొన్న యింద్రియపు మోహజలధిలోన | వంచన మునుగునట్టివాడే యోగి |
పొంచి పుణ్యపాపములు పొట్టువంటి కర్మములు | దంచి పారజల్లువాడే తత్త్వమెరిగిన యోగి ||

చ|| వెగటుకామాదుల వెళ్ళగొట్టి శాంతుడై | వగలుడిగినయట్టివాడే యోగి |
నిగిడి శ్రీవేంకటపతి నిజదాసుడై భక్తి | దగిలి నిలుపువాడే ధన్యుడైన యోగి ||


vAsivaMtu viDicinavADE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vAsivaMtu viDicinavADE yOgi yI- | AsalellA viDicina AtaDE yOgi ||

ca|| gaddiMci pAreDu turagamuvaMTi manasu | vaddani maraliMcinavADE yOgi |
voddanE koMDalavaMTivunna dEhaguNAlu | diddi maTTupeTTuvADE dhIruDaina yOgi ||

ca|| muMcukonna yiMdriyapu mOhajaladhilOna | vaMcana munugunaTTivADE yOgi |
poMci puNyapApamulu poTTuvaMTi karmamulu | daMci pArajalluvADE tattvamerigina yOgi ||

ca|| vegaTukAmAdula veLLagoTTi SAMtuDai | vagaluDiginayaTTivADE yOgi |
nigiDi SrIvEMkaTapati nijadAsuDai Bakti | dagili nilupuvADE dhanyuDaina yOgi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |