వాడె వేంకటేశుడనేవాడె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడె వేంకటేశుడనేవాడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వాడె వేంకటేశుడనేవాడె వీడు | వాడిచుట్టుగైదువవలచేతివాడు ||

చ|| కారిమారసుతుని చక్కనిమాటలకు జొక్కి | చీరగా వేదాలగుట్టు చూపినవాడు |
తీరని వేడుకతో తిరుమంగయాళువారి- | ఆరడిముచ్చిమికూటి కాసపడ్డవాడు ||

చ|| పెరియాళువారిబిడ్డ పిసికి పైవేసిన | విరులదండల మెడవేసినవాడు |
తరుణి చేయివేసిన దగ్గరి బుజముచాచి | పరవశమై చొక్కి పాయలేనివాడు ||

చ|| పామరుల దనమీది పాటలెల్లా బాడుమంటా | భూమికెల్లా నోర నూరిపోసినవాడు |
మామకూతురల మేలుమంగనాచారియు దాను | గీముగానే వేంకటగిరి నుండేవాడు ||


vADe vEMkaTESuDanEvADe (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vADe vEMkaTESuDanEvADe vIDu | vADicuTTugaiduvavalacEtivADu ||

ca|| kArimArasutuni cakkanimATalaku jokki | cIragA vEdAlaguTTu cUpinavADu |
tIrani vEDukatO tirumaMgayALuvAri- | AraDimuccimikUTi kAsapaDDavADu ||

ca|| periyALuvAribiDDa pisiki paivEsina | viruladaMDala meDavEsinavADu |
taruNi cEyivEsina daggari bujamucAci | paravaSamai cokki pAyalEnivADu ||

ca|| pAmarula danamIdi pATalellA bADumaMTA | BUmikellA nOra nUripOsinavADu |
mAmakUturala mElumaMganAcAriyu dAnu | gImugAnE vEMkaTagiri nuMDEvADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |