వాడెవో ప్రహ్లాదవరదుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాడెవో ప్రహ్లాదవరదుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వాడెవో ప్రహ్లాదవరదుడు | వాడెవో భక్తవత్సలుడు ||

చ|| కోరదవడలతో కోటిసూర్యతేజముతో | హారకేయూర భూషణాంబరాలతో |
చేరి బ్రహ్మాదు లెల్లాను సేవలు సేయగాను | మేరమీరిన సిరుల మేడతో నున్నాడు ||

చ|| తెల్లనిమేనితోడ తీగెనవ్వులతోడ | చల్లని గందముల వాసనలతోడ |
పెల్లుగా నారదాదులు పేరుకొని నుతించగా | వెల్లవిరి కొలువై వేడుక నున్నాడు ||

చ|| సంకుచక్రములతోడ జంట పూదండలతోడ | పొంకపు నానావిధ భోగములతో |
అంకపు శ్రీవేంకటాద్రి నహోబలమునందు | అంకెల నేపొద్దూ నెలవై తానున్నాడు ||


vADevO prahlAdavaraduDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vADevO prahlAdavaraduDu | vADevO BaktavatsaluDu ||

ca|| kOradavaDalatO kOTisUryatEjamutO | hArakEyUra BUShaNAMbarAlatO |
cEri brahmAdu lellAnu sEvalu sEyagAnu | mEramIrina sirula mEDatO nunnADu ||

ca|| tellanimEnitODa tIgenavvulatODa | callani gaMdamula vAsanalatODa |
pellugA nAradAdulu pErukoni nutiMcagA | vellaviri koluvai vEDuka nunnADu ||

ca|| saMkucakramulatODa jaMTa pUdaMDalatODa | poMkapu nAnAvidha BOgamulatO |
aMkapu SrIvEMkaTAdri nahObalamunaMdu | aMkela nEpoddU nelavai tAnunnADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |