వలెననువారిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలెననువారిదె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వలెననువారిదె వైష్ణవము యిది | వలపుదేనెవో వైష్ణవము ||

చ|| కోరికలుడుగుచు గురి నిన్నిటిపై | వైరాగ్యమెపో వైష్ణవము |
సారెకు గోపము జలమును దనలో | వారించుటవో వైష్ణవము ||

చ|| సుడిగొను దేహపు సుఖదుఃఖములో | వడి జొరవిదెపో వైష్ణవము |
ముడివడి యింద్రియములకింకరుడై | వడబడనిదెపో వైష్ణవము ||

చ|| వుదుటున దనసకలోపాయంబులు | వదలుటపో వైష్ణవము |
యెదుటను శ్రీవేంకటేశ్వరునామము | వదనము చేర్చుట వైష్ణవము ||


valenanuvAride (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| valenanuvAride vaiShNavamu yidi | valapudEnevO vaiShNavamu ||

ca|| kOrikaluDugucu guri ninniTipai | vairAgyamepO vaiShNavamu |
sAreku gOpamu jalamunu danalO | vAriMcuTavO vaiShNavamu ||

ca|| suDigonu dEhapu suKaduHKamulO | vaDi joravidepO vaiShNavamu |
muDivaDi yiMdriyamulakiMkaruDai | vaDabaDanidepO vaiShNavamu ||

ca|| vuduTuna danasakalOpAyaMbulu | vadaluTapO vaiShNavamu |
yeduTanu SrIvEMkaTESvarunAmamu | vadanamu cErcuTa vaiShNavamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Valenanuvaride


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |