విచ్చేయవమ్మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విచ్చేయవమ్మా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| విచ్చేయవమ్మా వెన్నెలబొమ్మా | మచ్చిక మరుని ఢాక మగువ నీ రాక ||

చ|| పంచల పసిండి నిగ్గు పచ్చిదేరె సిగ్గు | వంచన వలపు తీపు వాలుక చూపు |
కంచపుం బాలకూడు కాకల నీవాడు | మంచపు నీ తలబ్రాలు మట్టెల పాదాలు ||

చ|| కోవిల కొసరుబాట కొమ్మరో నీమాట | తావుల చెంగావి నీ తళుకు మోవి |
గోవ జవ్వాది కరంగు గుబ్బల నీ మెరంగు | భవజుదాడి రొదలు పొఅద్పు నీ కదలు ||

చ|| ముద్దుల నీ నగవు చిమ్ముల రతి బిగవు | అద్దలింపు గసరు మోహంపు గొసరు |
గద్దరి నీ యలపు వెంకటపతి తలపు | అద్దపు నీ మోము మోహన రతిసాము ||


viccEyavammA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| viccEyavammA vennelabommA | maccika maruni DhAka maguva nI rAka ||

ca|| paMcala pasiMDi niggu paccidEre siggu | vaMcana valapu tIpu vAluka cUpu |
kaMcapuM bAlakUDu kAkala nIvADu | maMcapu nI talabrAlu maTTela pAdAlu ||

ca|| kOvila kosarubATa kommarO nImATa | tAvula ceMgAvi nI taLuku mOvi |
gOva javvAdi karaMgu gubbala nI meraMgu | BavajudADi rodalu poadpu nI kadalu ||

ca|| muddula nI nagavu cimmula rati bigavu | addaliMpu gasaru mOhaMpu gosaru |
gaddari nI yalapu veMkaTapati talapu | addapu nI mOmu mOhana ratisAmu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Vicheyavamma---Bhimplas


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |