వలదన నొరులకు వసమటవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలదన నొరులకు (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

వలదన నొరులకు వసమటవే
తలచినట్లు నిది దైవమె చేసె

తరుణి కుచములను తామర మొగుడలు
విరిసేనో యని వెరపునను
సరగున బతి నఖ చంద్రశకలములు
దరుల గలుగ నివి దైవమె చేసె

పొలతి వదనమను పున్నమ చంద్రుడు
బలిమి నెగయునని భయమునను
మెలుత చికుర ధమ్మిల్లపు రాహువు
తల జెదరగ నిది దైవమె సేసె

వనితకు వాడునొ వలపు తాపమున
తనులతిక యనుచు దమకమున
ఘన వేంకటపతి కౌగిట చెమటల
దనివి దీర్చనిది దవమె సేసె


Valadana norulaku (Raagam:saamamtam ) (Taalam: )

Valadana norulaku vasamatavae
Talachinatlu nidi daivame chaese

Taruni kuchamulanu taamara mogudalu
Virisaeno yani verapunanu
Saraguna bati nakha chamdrasakalamulu
Darula galuga nivi daivame chaese

Polati vadanamanu punnama chamdrudu
Balimi negayunani bhayamunanu
Meluta chikura dhammillapu raahuvu
Tala jedaraga nidi daivame saese

Vanitaku vaaduno valapu taapamuna
Tanulatika yanuchu damakamuna
Ghana vaemkatapati kaugita chematala
Danivi deerchanidi davame saese


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |