వట్టియాసలకు లోనై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వట్టియాసలకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వట్టియాసలకు లోనై వదలక తిరిగాడేవు | బట్టబయలు యీసంసారంబని గుట్టుదెలియలేవు ప్రాణీ ||

చ|| చాలనమ్మి యీసంసారమునకు సోలిసోలి తిరిగేవు | బాలయవ్వన ప్రౌఢలభ్రమ బడి లోలుడవై తిరిగేవు |
మేలుదెలియ కతికాముకుండవై మీదెరుగక తిరిగేవు | మాలెమీద పరువెందాకా నీమచ్చిక విడువగలేవు ||

చ|| మానితముగ దురన్నపానముల మత్తుడవై వుండేవు | నానావిధముల దుష్కర్మంబులు నానాటికి నాటించేవు |
మేనిలోని యేగురు నార్గురును మిత్రులనుచు నమ్మేవు | ఆనందంబున నాకర్మమునకు అధిపతులని తెలియగలేవు ||

చ|| పామరివై దుర్వ్యాపారమునకు పలుమారును బొయ్యేవు | వేమరు దుర్జనసంగాతంబులు విశ్రామమనుచు నుండేవు |
ప్రేమతో హరిదాసులపై సంప్రీతి నిలుపగాలేవు | తామసమతివయి వేంకటనాథునితత్త్వ మెరుగగాలేవు ||


vaTTiyAsalaku lOnai (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vaTTiyAsalaku lOnai vadalaka tirigADEvu | baTTabayalu yIsaMsAraMbani guTTudeliyalEvu prANI ||

ca|| cAlanammi yIsaMsAramunaku sOlisOli tirigEvu | bAlayavvana prauDhalaBrama baDi lOluDavai tirigEvu |
mEludeliya katikAmukuMDavai mIderugaka tirigEvu | mAlemIda paruveMdAkA nImaccika viDuvagalEvu ||

ca|| mAnitamuga durannapAnamula mattuDavai vuMDEvu | nAnAvidhamula duShkarmaMbulu nAnATiki nATiMcEvu |
mEnilOni yEguru nArgurunu mitrulanucu nammEvu | AnaMdaMbuna nAkarmamunaku adhipatulani teliyagalEvu ||

ca|| pAmarivai durvyApAramunaku palumArunu boyyEvu | vEmaru durjanasaMgAtaMbulu viSrAmamanucu nuMDEvu |
prEmatO haridAsulapai saMprIti nilupagAlEvu | tAmasamativayi vEMkaTanAthunitattva merugagAlEvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |