విభుడ వింతటికి వెరపుతో ననుగావు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విభుడ వింతటికి (రాగం:పాడి ) (తాళం : )

విభుడ వింతటికి వెరపుతో ననుగావు
అభయహస్తముతోడిఆదిమూలమా

పలులంపటాలచేత బాతువడి పాటువడి
అలసితి గావవే వో ఆదిమూలమా
చలమరి యితరసంసారభ్రాంతి జిక్కితి న -
న్నలరించి కావవే వోఆదిమూలమా

యెంతకైనా నాసలచే యేగేగి వేసరితి
నంత కోప గావవే వో ఆదిమూలమా
సంతలచుట్టరికాల జడిసితి నిక గావు
అంతరాత్మ నాపాలిఆదిమూలమా

రంటదెప్పుటింద్రియాల రవ్వైతి గావవే వో-
అంటినశ్రీవేంకటాద్రిఆదిమూలమా
గెంటక ముమ్మాటికిని నీకే శర-
ణంటి గావవే వో ఆదిమూలమా


Vibhuda vimtatiki (Raagam:Paadi ) (Taalam: )

Vibhuda vimtatiki veraputo nanugaavu
Abhayahastamutodiaadimoolamaa

Palulampataalachaeta baatuvadi paatuvadi
Alasiti gaavavae vo aadimoolamaa
Chalamari yitarasamsaarabhraamti jikkiti na -
Nnalarimchi kaavavae voaadimoolamaa

Yemtakainaa naasalachae yaegaegi vaesariti
Namta kopa gaavavae vo aadimoolamaa
Samtalachuttarikaala jadisiti nika gaavu
Amtaraatma naapaaliaadimoolamaa

Ramtadepputimdriyaala ravvaiti gaavavae vo-
Amtinasreevaemkataadriaadimoolamaa
Gemtaka mummaatikini neekae Sara-
Namti gaavavae vo aadimoolamaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |