విధినిషేధములకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విధినిషేధములకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| విధినిషేధములకు వెరువగబనిలేదు | మధుసూదన నిమన్నన దాసుడైతే ||

చ|| విడువరాని ధర్మవిధుల పురుషులను | విడిచి గోపికలు విచ్చనవిడి |
బడినిన్ను దగులుటే పరమధర్మమాయ | యెడయునితరధర్మా లికనేటికయ్యా ||

చ|| మానరానికర్మమార్గములటు మాని | పూనినయతులే పూజ్యులట |
నీనారాయణనియతే ధర్మమాయ | యీనిజ మొకటియు నెరుగగవలయు ||

చ|| యిన్నిట శ్రీవేంకటేశ నీదాసుడై- | వున్న విచారాల నొదుగనేలా |
నిన్నుగూర్చినట్టి నిజభక్తి గలదని | తిన్ననై తెలిపేటితెలివే కలది ||


vidhiniShEdhamulaku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vidhiniShEdhamulaku veruvagabanilEdu | madhusUdana nimannana dAsuDaitE ||

ca|| viDuvarAni dharmavidhula puruShulanu | viDici gOpikalu viccanaviDi |
baDininnu daguluTE paramadharmamAya | yeDayunitaradharmA likanETikayyA ||

ca|| mAnarAnikarmamArgamulaTu mAni | pUninayatulE pUjyulaTa |
nInArAyaNaniyatE dharmamAya | yInija mokaTiyu nerugagavalayu ||

ca|| yinniTa SrIvEMkaTESa nIdAsuDai- | vunna vicArAla noduganElA |
ninnugUrcinaTTi nijaBakti galadani | tinnanai telipETitelivE kaladi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |