వనితలకు బతికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వనితలకు బతిక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వనితలకు బతికి వలపే కీలు | ననువు గలిగితేను నాను బ్రియములా ||

చ|| చిత్తమువచ్చినచోట సెవలెల్లా నీడేరు | అత్తుగ డయితే మాట లనువు లౌను |
పొత్తులు గలిగితేను భోజనాలు రుచులౌను | బత్తి గలిగితేను యేపనులైనానౌను ||

చ|| చెలిమి సేసినచోట చెలగు మంచితనాలు | తలపు గలిగితేను తమిరేగును |
బలిమి బొగడితేను భావములు గరగును | నెలవై పాయకుండితే నిలుచు మచ్చికలూ ||

ప|| కందువ గలుగుచోట కాపురాలు వేడుకలౌ | చందముగా బెనగితే సరసమౌను |
యిందునే శ్రీ వేంకటేశయే నలమేలుమంగను | పొందితివి నిట్టే పొసగుమన్ననలూ ||


vanitalaku batiki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vanitalaku batiki valapE kIlu | nanuvu galigitEnu nAnu briyamulA ||

ca|| cittamuvaccinacOTa sevalellA nIDEru | attuga DayitE mATa lanuvu launu |
pottulu galigitEnu BOjanAlu ruculaunu | batti galigitEnu yEpanulainAnaunu ||

ca|| celimi sEsinacOTa celagu maMcitanAlu | talapu galigitEnu tamirEgunu |
balimi bogaDitEnu BAvamulu garagunu | nelavai pAyakuMDitE nilucu maccikalU ||

pa|| kaMduva galugucOTa kApurAlu vEDukalau | caMdamugA benagitE sarasamaunu |
yiMdunE SrI vEMkaTESayE nalamElumaMganu | poMditivi niTTE posagumannanalU ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |