విష్ణు దేవు పాదములే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విష్ణు దేవు పాదములే (రాగం: ) (తాళం : )

విష్ణు దేవు పాదములే విద్యబుధ్ధీ మాకు
వైష్ణవులమైతి మింక వదలవో కర్మమా

గోవిందునిపాదములే కోరి యిహపరములు
శ్రీవిభునిపాదములే చేరువేదశాస్త్రములు
దేవదేవుపాదములే దిక్కును దెసయు మాకు
భావములో నిలిపితి పాయరో పాపములు

హరిపాదములే మాకు నన్నపానభోగములు
పరమాత్ము పాదములే పాడీ పంటా మాకు
మురహరు పాదములే ముందర వెనకా మాకు
శరణంటి మెందైనా చనరో దుఃఖములు

అనంతుని పాదములే ఆయుష్య భౌష్యములు
దనుజారి పాదములే ధనధాన్య ధర్మములు
యెనలేని శ్రీవేంకటేశు డితనిపాదాలే
మనసున గొలిచితి మానరో భవములు


vishNu dEvu pAdamulE (Raagam: ) (Taalam: )

vishNu dEvu pAdamulE vidyabudhdhI mAku
vaishNavulamaiti miMka vadalavO karmamA

gOviMdunipAdamulE kOri yihaparamulu
SrIvibhunipAdamulE chEruvEdaSAstramulu
dEvadEvupAdamulE dikkunu desayu mAku
bhAvamulO nilipiti pAyarO pApamulu

haripAdamulE mAku nannapAnabhOgamulu
paramAtmu pAdamulE pADI paMTA mAku
muraharu pAdamulE muMdara venakA mAku
SaraNaMTi meMdainA chanarO du@hkhamulu

anaMtuni pAdamulE Ayushya bhaushyamulu
danujAri pAdamulE dhanadhAnya dharmamulu
yenalEni SrIvEMkaTESu DitanipAdAlE
manasuna golichiti mAnarO bhavamulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |