వీనిజూచియైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వీనిజూచియైన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వీనిజూచియైన నేము విరతిబొందగలేము | పూని మాబ్రదు కిందుబోలదాయగా ||

చ|| పరుల వేడగబోవు పరనిందకు జొరవు | పరమపురుషార్థమే ఫలవృక్షతతులెల్ల |
నరులమై ఘనులమై నానాబుద్ధులెరిగి | పొరి మాబ్రదుకు లిందుబోలదాయగా ||

చ|| కామక్రోధాదులు లేవు కామతత్త్వ మెఅగవు | కామించినట్లవు నెక్కడనైనా శిలలివి |
దీమసము గలిగియు దెలివి గలిగియును | భూమిలో మాబ్రదుకు కిందుబోలదాయగా ||

చ|| వొకరి గొలువబోవొ వొకపంట సేయబోవు | వొకమానిగూడు చేరివుండు పక్షులాడనాడ |
వొకశ్రీవేంకటపతి నమ్మియుండలేము | మొకమో మాబ్రదు కిందుబోలదాయగా ||


vInijUciyaina (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vInijUciyaina nEmu viratiboMdagalEmu | pUni mAbradu kiMdubOladAyagA ||

ca|| parula vEDagabOvu paraniMdaku joravu | paramapuruShArthamE PalavRukShatatulella |
narulamai Ganulamai nAnAbuddhulerigi | pori mAbraduku liMdubOladAyagA ||

ca|| kAmakrOdhAdulu lEvu kAmatattva meagavu | kAmiMcinaTlavu nekkaDanainA Silalivi |
dImasamu galigiyu delivi galigiyunu | BUmilO mAbraduku kiMdubOladAyagA ||

ca|| vokari goluvabOvo vokapaMTa sEyabOvu | vokamAnigUDu cErivuMDu pakShulADanADa |
vokaSrIvEMkaTapati nammiyuMDalEmu | mokamO mAbradu kiMdubOladAyagA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |