వందేహం జగద్వల్లభం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వందేహం జగద్వల్లభం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వందేహం జగద్వల్లభం దుర్లభం | మందర ధరం గురుం మాధవం భూధవం ||

చ|| నరహరిం మురహరం నారాయణం పరం | హరిం అచ్యుతం ఘనవిహంగ వాహనం |
పురుషోత్తమం పరం పుండరీకేక్షణం | కరుణాభరణం కలయామి శరణం ||

చ|| నంద నిజనందనం నందక గదాధరం | ఇందిరానాథ మరవిందనాభం |
ఇందురవి లోచనం హితదాసపదం ము- | కుందం యదుకులం గోపగోవిందం ||

చ|| రామానామం యజ్ఞరక్షణం లక్షణం | వామనం కామితం వాసుదేవం |
శ్రీమదావాసినం శ్రీవేంకటేశ్వరం | శ్యామలం కోమలం శాంతమూర్తిం ||


vaMdEhaM jagadvallaBaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vaMdEhaM jagadvallaBaM durlaBaM | maMdara dharaM guruM mAdhavaM BUdhavaM ||

ca|| narahariM muraharaM nArAyaNaM paraM | hariM acyutaM GanavihaMga vAhanaM |
puruShOttamaM paraM puMDarIkEkShaNaM | karuNABaraNaM kalayAmi SaraNaM ||

ca|| naMda nijanaMdanaM naMdaka gadAdharaM | iMdirAnAtha maraviMdanABaM |
iMduravi lOcanaM hitadAsapadaM mu- | kuMdaM yadukulaM gOpagOviMdaM ||

ca|| rAmAnAmaM yaj~jarakShaNaM lakShaNaM | vAmanaM kAmitaM vAsudEvaM |
SrImadAvAsinaM SrIvEMkaTESvaraM | SyAmalaM kOmalaM SAMtamUrtiM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

VandehamJagath-BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |