వీడివో యిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వీడివో యిదె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వీడివో యిదె వింతదొంగ | వేడిపాలు వెన్న వెరజినదొంగ ||

చ|| వెలయ నీట జోప్పువేసేటి దొంగ | తలగాననీక దాగుదొంగ |
తలకక నేలదవ్వేటిదొంగ | తెలిసి సందెకాడ దిరిగేటి దొంగ ||

చ|| అడుగుకింద లోకమడచేటి దొంగ | అడరి తల్లికినైన నలుగుదొంగ |
అడవిలో నెలవైయున్న దొంగ | తొడరి నీలికాసెతో నుండుదొంగ ||

చ|| మోస మింతుల జేయుమునిముచ్చుదొంగ | రాసికెక్కినగుఱ్ఱంపుదొంగ |
వేసాల కిటు వచ్చి వెంకటగిరిమీద | మూసినముత్యమై ముదమందుదొంగ ||


vIDivO yide (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vIDivO yide viMtadoMga | vEDipAlu venna verajinadoMga ||

ca|| velaya nITa jOppuvEsETi doMga | talagAnanIka dAgudoMga |
talakaka nEladavvETidoMga | telisi saMdekADa dirigETi doMga ||

ca|| aDugukiMda lOkamaDacETi doMga | aDari tallikinaina nalugudoMga |
aDavilO nelavaiyunna doMga | toDari nIlikAsetO nuMDudoMga ||

ca|| mOsa miMtula jEyumunimuccudoMga | rAsikekkinagurxrxaMpudoMga |
vEsAla kiTu vacci veMkaTagirimIda | mUsinamutyamai mudamaMdudoMga ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |