విచ్చన విడినె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విచ్చన విడిన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| విచ్చన విడినె యాడే వీడె కృష్ణుడు | వొచ్చము లేనివాడు వుద్దగిరి కృష్ణుడు ||

చ|| గల్లు గల్లు మనగాను గజ్జెలు నందెల తోడ | బిల్లగోట్లాడీని పిన్న కృష్ణుడు |
పెల్లురేగి వీధులను గేరి పుట్ట చెండులాడీ | బల్లిదుడు గదవమ్మ బాలకృష్ణుడు ||

చ|| తమితోడ గోపాలులు తాను గూడి ముంగిటను | సముద్ర బిల్ల లాడీ సాధు కృష్ణుడు |
చెమటలుగార సిరిసింగన వత్తియాడీ | గుమితాన వీడేయమ్మా గోపాలకృష్ణుడు ||

చ|| వుదుటున బారి సారి వుడ్డ గచ్చకాయలాడీ | ముదము దొలకగాను ముద్దు కృష్ణుడు |
అదివో శ్రీ వేంకటేశుడాట లెల్లా దానెయాడీ | పదివేలు చందాల శ్రీపతియైన కృష్ణుడు ||


viccana viDine (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| viccana viDine yADE vIDe kRuShNuDu | voccamu lEnivADu vuddagiri kRuShNuDu ||

ca|| gallu gallu managAnu gajjelu naMdela tODa | billagOTlADIni pinna kRuShNuDu |
pellurEgi vIdhulanu gEri puTTa ceMDulADI | balliduDu gadavamma bAlakRuShNuDu ||

ca|| tamitODa gOpAlulu tAnu gUDi muMgiTanu | samudra billa lADI sAdhu kRuShNuDu |
cemaTalugAra sirisiMgana vattiyADI | gumitAna vIDEyammA gOpAlakRuShNuDu ||

ca|| vuduTuna bAri sAri vuDDa gaccakAyalADI | mudamu dolakagAnu muddu kRuShNuDu |
adivO SrI vEMkaTESuDATa lellA dAneyADI | padivElu caMdAla SrIpatiyaina kRuShNuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |