వింతలేల సేసేవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వింతలేల సేసేవే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వింతలేల సేసేవే విభుడు నీకు నితడు | చెంత నీ మతి యాతని చిత్తముగాదా ||

చ|| చిప్పిల మోవి ఇమ్మంటే సిగ్గువడనేటికే | చొప్పున నివి యాతని సొమ్ముగాదా |
కొప్పునీకు బెట్టేనంటే గొణగగ నేటికే | యెప్పుడూ నితని సేస కిరవుగాదా ||

చ|| చన్నులు చూపుమంటేను జంకించ నేటికే | పన్ని యీతనికి చేపట్లు గావా |
పన్నీట నోలార్చే నంటే పలు నవ్వులేటికే | అన్నిటా నీమెనితని కరుడు తీగెకాదా ||

చ|| మొలనూలు వెట్టరాగా మొక్కేవిదేటికే | పొలుపు శ్రీ వేంకటేశు పొలముగాదా |
అలరి నిన్నురమెక్కుమనగా గొంకనేటికే | నెలత నీవే యతని నిండు సొమ్ముగాదా ||


viMtalEla sEsEvE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| viMtalEla sEsEvE viBuDu nIku nitaDu | ceMta nI mati yAtani cittamugAdA ||

ca|| cippila mOvi immaMTE sigguvaDanETikE | coppuna nivi yAtani sommugAdA |
koppunIku beTTEnaMTE goNagaga nETikE | yeppuDU nitani sEsa kiravugAdA ||

ca|| cannulu cUpumaMTEnu jaMkiMca nETikE | panni yItaniki cEpaTlu gAvA |
pannITa nOlArcE naMTE palu navvulETikE | anniTA nImenitani karuDu tIgekAdA ||

ca|| molanUlu veTTarAgA mokkEvidETikE | polupu SrI vEMkaTESu polamugAdA |
alari ninnuramekkumanagA goMkanETikE | nelata nIvE yatani niMDu sommugAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |