వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగాక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వివేకమెఱుగనివెఱ్ఱులముగాక నేము | దివారాత్రము నిన్నే ద్రిష్టించవలదా ||

చ|| మానివోడ నమ్మి వొక్కమనుజుడు వార్ధి దాటి | నానార్థములు గూర్చి నటించగాను |
దానవారికృప నమ్మి తగినసంసారవార్ధి- | లోను చొచ్చి దాటి గెల్వ లోకులకు జెల్లదా ||

చ|| జుట్టెడుయినుము నమ్మి సొరిది నొక్కడు భూమి | గట్టడిభయములెల్ల గడవగాను |
నెట్టన జక్రాయుధుని నిజనామ మిటు నమ్మి | తట్టి భవభయములు తరి దాటజెల్లదా ||

చ|| వేలెడుదీపము నమ్మి వెడగుజీకటి బాసి | పోలిమి నొక్కనరుడు పొదలగాను |
ఆలించి శ్రీవేంకటేశు డాత్మలో వెలుగగాను | మేలి మాతని గొలిచి మెరయంగవలదా ||


vivEkamerxuganiverxrxulamugAka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vivEkamerxuganiverxrxulamugAka nEmu | divArAtramu ninnE driShTiMcavaladA ||

ca|| mAnivODa nammi vokkamanujuDu vArdhi dATi | nAnArthamulu gUrci naTiMcagAnu |
dAnavArikRupa nammi taginasaMsAravArdhi- | lOnu cocci dATi gelva lOkulaku jelladA ||

ca|| juTTeDuyinumu nammi soridi nokkaDu BUmi | gaTTaDiBayamulella gaDavagAnu |
neTTana jakrAyudhuni nijanAma miTu nammi | taTTi BavaBayamulu tari dATajelladA ||

ca|| vEleDudIpamu nammi veDagujIkaTi bAsi | pOlimi nokkanaruDu podalagAnu |
AliMci SrIvEMkaTESu DAtmalO velugagAnu | mEli mAtani golici merayaMgavaladA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |