విరహపు రాజదె విడిదికి రాగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విరహపు రాజదె (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

విరహపు రాజదె విడిదికి రాగా
సిరుల జేసె నిదె సింగారములూ

నెలత నుదుటిపై నీలపు గురులనె
తొలుతనె కట్టెను దోరణము
మొలక చెమటలనె ముత్యపు మ్రుగ్గులు
అలరిచె మదనుండదె చెలిమేన

దట్టముగా జింతా లతనే వడి
బెట్టి జప్పరము పెనగొనగ
పట్టిన మైతావులు పరిమళములు
కట్టించెను చెంగట వలరాజు

విందగు వేంకట విభుని ప్రేమచే
బొందగ బెట్టెను బోనాలు
ఇందువదనకీ యిందిరావిభుని
కందుదేర నలు కలు చలి చేసె


Virahapu raajade (Raagam:saamamtam ) (Taalam: )

Virahapu raajade vididiki raagaa
Sirula jaese nide simgaaramuloo

Nelata nudutipai neelapu gurulane
Tolutane kattenu doranamu
Molaka chematalane mutyapu mruggulu
Alariche madanumdade chelimaena

Dattamugaa jimtaa latanae vadi
Betti japparamu penagonaga
Pattina maitaavulu parimalamulu
Kattimchenu chemgata valaraaju

Vimdagu vaemkata vibhuni praemachae
Bomdaga bettenu bonaalu
Imduvadanakee yimdiraavibhuni
Kamdudaera nalu kalu chali chaese


బయటి లింకులు[మార్చు]

Virahapu_Thodi_Nedunuri


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |