వలచిన పతివాడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలచిన పతివాడే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వలచిన పతివాడే వచ్చినదాన నేనిదె | తలపులు దలపులు తారుకాణలెన్నడే ||

చ|| పుచ్చబుచ్చ పున్నములు పొలతి నీ నవ్వులు | యిచ్చట నీపతి జూచేదిక నెన్నడే |
నిచ్చనిచ్చ గొత్తలాయ నెలత నీ జవ్వనము | మెచ్చిమెచ్చి ఆతనితో మేలమాడుటెన్నడే ||

చ|| వండవండ నట్లాయ వాడిక నీవలపు- | నిండినపతి కౌగిట నించుటెన్నడే |
వుండనుండ నొగరాయపువిద నీ జంకెనలు | అండ నాతనికి వినయాలు సేయుటెన్నడే ||

చ|| తినదిన దీపులాయ తెరవ నీమోవి జున్ను | పొనిగి శ్రీ వేంకటేశు పొందులెన్నడే |
ననిచియీతడే నేడు నయముల నిన్నుగూడె | మనికి మీ లోలోన మందలించుటెన్నడే ||


valacina pativADE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| valacina pativADE vaccinadAna nEnide | talapulu dalapulu tArukANalennaDE ||

ca|| puccabucca punnamulu polati nI navvulu | yiccaTa nIpati jUcEdika nennaDE |
niccanicca gottalAya nelata nI javvanamu | meccimecci AtanitO mElamADuTennaDE ||

ca|| vaMDavaMDa naTlAya vADika nIvalapu- | niMDinapati kaugiTa niMcuTennaDE |
vuMDanuMDa nogarAyapuvida nI jaMkenalu | aMDa nAtaniki vinayAlu sEyuTennaDE ||

ca|| tinadina dIpulAya terava nImOvi junnu | ponigi SrI vEMkaTESu poMdulennaDE |
naniciyItaDE nEDu nayamula ninnugUDe | maniki mI lOlOna maMdaliMcuTennaDE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://www.esnips.com/doc/09be9b87-d130-4a03-b635-1f60c547f1e6/VALACHINA-PATIVAADE-VACHCHINA-DAANA-NENIDE

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |