వద్దు నన్ను జెనకకుర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వద్దు నన్ను (రాగం: ) (తాళం : )

వద్దు నన్ను జెనకకుర వాదేటికి,
చద్ది వేడికి సొలపుజంకెనలు మేలు ||వద్దు||

వొలపి నొల్లముల పొందొనరించుకంటేను,
అలవోకలైన పొలయలుక మేలు,
కలసీ కలయని మనసు కనగాటుకంటేను,
తలపులో నడియాసతమకమే మేలు ||వద్దు||

పచి పెచ్హులకూర్మి పచరించు కంటేను,
కొచ్హి వూరకయుండు గుట్టు మేలు,
వచ్హియును రాములను వడి బొరలు కంటేను,
మచ్హరము మాని మెయి మఆచుతే మేలు ||వద్దు||

తనిపియును దనివొని రతులకంనాను,
కనుగొనుచు జెలగు సంగతులే మేలు,
యెనలేని శీ వేంకటేశ యిన్నిటికంటే,
నిను గలసియున్ననానేరుపే మేలు ||వద్దు||


vaddu nannu (Raagam: ) (Taalam: )

vaddu nannu jenakakura vAdETiki,
chaddi vEDiki solapujaMkenalu mElu ||vaddu||

volapi nollamula poMdonariMchukaMTEnu,
alavOkalaina polayaluka mElu,
kalasI kalayani manasu kanagATukaMTEnu,
talapulO naDiyAsatamakamE mElu ||vaddu||

pachi pechhulakUrmi pachariMchu kaMTEnu,
kochhi voorakayuMDu guTTu mElu,
vachhiyunu rAmulanu vaDi boralu kaMTEnu,
machharamu maani meyi maRAchutE mElu ||vaddu||

tanipiyunu danivoni ratulakaMnAnu,
kanugonuchu jelagu saMgatulE mElu,
yenalEni SRI vEMkaTESa yinniTikaMTE,
ninu galasiyunnanAnErupE mElu ||vaddu||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |