వలపు లధికము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలపు లధికము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వలపు లధికము సేయు వైభవములు | తలపు లధికము సేయు దలపోతలు ||

చ|| కోప మధికముసేయు గోరికలు | తాప మధికముసేయు దమకంబులు |
కోపంబు దాపంబు గూడ నధికముసేయు | యేపయినమోహముల నేమందమే ||

చ|| మచ్చి కధికముసేయు మన్ననలు | యిచ్చ లధికముసేయు నీరసములు |
మచ్చికలు నిచ్చలును మగుడ నధికముసేయు- | నెచ్చరికకూటముల నేమందమే ||

చ|| అందమధికముసేయు నైక్యములు | పొందు లధికముసేయు బొలయలుకలు |
అందములు బొందులును నలర నధికము సేయు- | నెందు నరుదగువేంకటేశుకృపలు ||


valapu ladhikamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| valapu ladhikamu sEyu vaiBavamulu | talapu ladhikamu sEyu dalapOtalu ||

ca|| kOpa madhikamusEyu gOrikalu | tApa madhikamusEyu damakaMbulu |
kOpaMbu dApaMbu gUDa nadhikamusEyu | yEpayinamOhamula nEmaMdamE ||

ca|| macci kadhikamusEyu mannanalu | yicca ladhikamusEyu nIrasamulu |
maccikalu niccalunu maguDa nadhikamusEyu- | neccarikakUTamula nEmaMdamE ||

ca|| aMdamadhikamusEyu naikyamulu | poMdu ladhikamusEyu bolayalukalu |
aMdamulu boMdulunu nalara nadhikamu sEyu- | neMdu narudaguvEMkaTESukRupalu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |