వనిత పాలికిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వనిత పాలికిని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వనిత పాలికిని దేవరవు నీవు | వనమె జవ్వనమిందె వరమియ్యవలెను ||

చ|| ముదితకు నీతోపాటు మోహన మంత్రము | చదరపు నీపురము జపశాల |
మదిలోన నీరూపు మరవని ధ్యానము | వదల రా దిక నీవు వరమియ్యవలెను ||

చ|| పడతికి నీశయ్య బలు పుణ్యక్షేత్రము | వడలి చెమట నీపై హోమకృత్యము |
అడరు మోవితేనలు ఆరగింపు నైవేద్యాలు | వడి జేకొనిక నీవు వరమియ్యవలెను ||

చ|| కామినికి నీకూటమి ఘన దివ్యయోగము | నేమపు బరవశము నిజానందము |
ఆముక శ్రీవేంకటేశ ఆపె నీవు గూడితిరి | వాములుగా నిట్టె వరమియ్యవలెను ||


vanita pAlikini (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vanita pAlikini dEvaravu nIvu | vaname javvanamiMde varamiyyavalenu ||

ca|| muditaku nItOpATu mOhana maMtramu | cadarapu nIpuramu japaSAla |
madilOna nIrUpu maravani dhyAnamu | vadala rA dika nIvu varamiyyavalenu ||

ca|| paDatiki nISayya balu puNyakShEtramu | vaDali cemaTa nIpai hOmakRutyamu |
aDaru mOvitEnalu AragiMpu naivEdyAlu | vaDi jEkonika nIvu varamiyyavalenu ||

ca|| kAminiki nIkUTami Gana divyayOgamu | nEmapu baravaSamu nijAnaMdamu |
Amuka SrIvEMkaTESa Ape nIvu gUDitiri | vAmulugA niTTe varamiyyavalenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |