వననిధి గురిసినవాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వననిధి గురిసినవాన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వననిధి గురిసినవాన లివి మతి- | పనిలేని పనులభారములు ||

చ|| అడవులవెన్నెల లారిడిబదుకులు | తడతాకులపరితాపములు |
వొడలొసగినహరి నొల్లక యితరుల | బడిబడి దిరిగిన బంధములు ||

చ|| కొండలనునుపులు కొనకొనమమతులు | అండలకేగిన నదవదలు |
పండినపంటలు పరమాత్ము విడిచి | బండయితిరిగిన బడలికలు ||

చ|| బచ్చనరూపులు పచ్చలకొలపులు | నిచ్చలనిచ్చల నెయ్యములు |
రచ్చల వేంకటరమణుని గొలువక | చచ్చియు జావని జన్మములు ||


vananidhi gurisinavAna (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vananidhi gurisinavAna livi mati- | panilEni panulaBAramulu ||

ca|| aDavulavennela lAriDibadukulu | taDatAkulaparitApamulu |
voDalosaginahari nollaka yitarula | baDibaDi dirigina baMdhamulu ||

ca|| koMDalanunupulu konakonamamatulu | aMDalakEgina nadavadalu |
paMDinapaMTalu paramAtmu viDici | baMDayitirigina baDalikalu ||

ca|| baccanarUpulu paccalakolapulu | niccalaniccala neyyamulu |
raccala vEMkaTaramaNuni goluvaka | cacciyu jAvani janmamulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |