వలచుటే దోసమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలచుటే దోసమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వలచుటే దోసమా వనిత నీకాతడు | నలువంక మరియేటి నవ్వులు నవ్వవే ||

చ|| పంతమెల్ల నీమాటపట్టు లోననే వున్నది | చింతలెల్ల నీచెక్కు చేతనున్నవి |
వింతలన్నియును నీ నివ్వెరుగులతో నున్నవి | యెంతకెంత పతినింకా యేటికి దూరేవే ||

చ|| బిగువెల్ల నిపుడు నీపెదవులపై నున్నది | తెగువలు నీకన్నుల తేటనున్నవి |
ఆగడింతా నీ పొలయలుకలలో నున్నది | యెగసక్కేలాతని నేటికి నాడేవే ||

చ|| గబ్బితనమెల్లాను నీ కౌగిటిలోనే వున్నది | నిబ్బరము నీవుండేటి నీటులో నున్నది |
అబ్బరమై శ్రీ వేంకటాధీశుడు నిన్నుగూడె | వుబ్బున నీతనికెంత వొరటలు చూపవే ||


valacuTE dOsamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| valacuTE dOsamA vanita nIkAtaDu | naluvaMka mariyETi navvulu navvavE ||

ca|| paMtamella nImATapaTTu lOnanE vunnadi | ciMtalella nIcekku cEtanunnavi |
viMtalanniyunu nI nivverugulatO nunnavi | yeMtakeMta patiniMkA yETiki dUrEvE ||

ca|| biguvella nipuDu nIpedavulapai nunnadi | teguvalu nIkannula tETanunnavi |
AgaDiMtA nI polayalukalalO nunnadi | yegasakkElAtani nETiki nADEvE ||

ca|| gabbitanamellAnu nI kaugiTilOnE vunnadi | nibbaramu nIvuMDETi nITulO nunnadi |
abbaramai SrI vEMkaTAdhISuDu ninnugUDe | vubbuna nItanikeMta voraTalu cUpavE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |