వనిత భాగ్యంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వనిత భాగ్యంబు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకుం- | బనిగాదు యింక నీ పాదంబులాన ||

చ|| అడబాల సతి బోనమారగించు మటంచు | బడి బడి నీ కడు విన్నపము సేయంగ |
వుడుగని పరాకున వుండి నెచ్చెలి మీద | బడలి వొరగినది నీ పాదంబులాన ||

చ|| అడపంబు సతి వీడె మవధరింపు మటంచు | అడరి కప్పురపుం బలుకందియ్యగా |
కడు కంటం జూడదిదే కాంతాళమో మరపో | పడతి యిప్పుడు నీ పాదంబులాన ||

చ|| ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు | పాలిండ్లపై కొంగు సవరించదు |
యేలాగౌనో వేంకటేశ నీవిపుడిట్టె | పాలించకున్న నీ పాదంబులాన ||


vanita BAgyaMbu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vanita BAgyaMbu dEvara cittamu mAkuM- | banigAdu yiMka nI pAdaMbulAna ||

ca|| aDabAla sati bOnamAragiMcu maTaMcu | baDi baDi nI kaDu vinnapamu sEyaMga |
vuDugani parAkuna vuMDi necceli mIda | baDali voraginadi nI pAdaMbulAna ||

ca|| aDapaMbu sati vIDe mavadhariMpu maTaMcu | aDari kappurapuM balukaMdiyyagA |
kaDu kaMTaM jUDadidE kAMtALamO marapO | paDati yippuDu nI pAdaMbulAna ||

ca|| AlavaTTamu visaru ativalanu valadanadu | pAliMDlapai koMgu savariMcadu |
yElAgaunO vEMkaTESa nIvipuDiTTe | pAliMcakunna nI pAdaMbulAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |