విజాతులన్నియు వృథా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
విజాతులన్నియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| విజాతులన్నియు వృథా వృథా | అజామిళాదుల కది యేజాతి ||

చ|| జాతిభేదములు శరీర గుణములు | జాతి శరీరము సరి తోడనే చెడు |
ఆతుమ పరిశుద్ధంబెప్పుడును అది నిర్దోషంబనాది |
ఈతల హరి విజ్ఞానపు దాస్యం యిదియొక్కటెపో ||

చ|| హరియిందరిలో నంతరాత్ముడిదె |
ధరణి జాతి భేదము లెంచిన |
పరమయోగులీ భావ మష్ట మదము భవ వికారమని మానిరి |
ధరణిలోన పరతత్త్వ జ్ఞానము ధర్మమూలమే సుజాతి ||

చ|| లౌకిక వైదిక లంపటులకు నివి |
కైకొను నవశ్య కర్తవ్యంబులు |
శ్రీ కాంతుడు శ్రీ వేంకటపతి సేసిన సంపాదన మిందరికి |
మేకొని ఇన్నియు మీరిన వారికి మీనామమే సుజాతి ||


vijAtulanniyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| vijAtulanniyu vRuthA vRuthA | ajAmiLAdula kadi yEjAti ||

ca|| jAtiBEdamulu SarIra guNamulu | jAti SarIramu sari tODanE ceDu |
Atuma pariSuddhaMbeppuDunu adi nirdOShaMbanAdi |
Itala hari vij~jAnapu dAsyaM yidiyokkaTepO ||

ca|| hariyiMdarilO naMtarAtmuDide |
dharaNi jAti BEdamu leMcina |
paramayOgulI BAva maShTa madamu Bava vikAramani mAniri |
dharaNilOna paratattva j~jAnamu dharmamUlamE sujAti ||

ca|| laukika vaidika laMpaTulaku nivi |
kaikonu navaSya kartavyaMbulu |
SrI kAMtuDu SrI vEMkaTapati sEsina saMpAdana miMdariki |
mEkoni inniyu mIrina vAriki mInAmamE sujAti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |