వివేకించ వేళ లేదు విజ్ఞానమార్గమందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వివేకించ వేళ (రాగం: ) (తాళం : )

వివేకించ వేళ లేదు విజ్ఞానమార్గమందు
భవసంపదలపెద్దపౌజు చూచీ జీవుడు

చిత్తమనియెడిమహాసింహాసనం బెక్కి
హత్తిబహుపరాకాయ నదె జీవుడు
గుత్తపుదేహమనేటికొలువుకూటములోన
జొత్తు బ్రకృతినాట్యము చూచీవి జీవుడు

పంచేంద్రియములనేబలుతేజీలపై నెక్కి
అంచల వయ్యాళిదోలీ నదె జీవుడు
ముంచినకర్మములనేముద్రలపెట్టెలు దెచ్చి
సంచముగా లెక్కవెట్టి సరి దాచీ జీవుడు

యిచ్చ గామక్రోధాలనే హితమంత్రులును దారు
తచ్చి తలపోసుకొనీ దగ జీవుడు
అచ్చపుశ్రీవేంకటేశు డంతరాత్మయై యుండగా
పచ్చిగా నాతని జూచి భ్రసీని జీవుడు


Vivaekimcha vaela (Raagam: ) (Taalam: )

Vivaekimcha vaela laedu vij~naanamaargamamdu
Bhavasampadalapeddapauju choochee jeevudu

Chittamaniyedimahaasimhaasanam bekki
Hattibahuparaakaaya nade jeevudu
Guttapudaehamanaetikoluvukootamulona
Jottu brakrtinaatyamu choocheevi jeevudu

Pamchaemdriyamulanaebalutaejeelapai nekki
Amchala vayyaalidolee nade jeevudu
Mumchinakarmamulanaemudralapettelu dechchi
Samchamugaa lekkavetti sari daachee jeevudu

Yichcha gaamakrodhaalanae hitamamtrulunu daaru
Tachchi talaposukonee daga jeevudu
Achchapusreevaemkataesu damtaraatmayai yumdagaa
Pachchigaa naatani joochi bhraseeni jeevudu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |