చిత్తజు వేడుకొనరే చెలియలా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తజు వేడుకొనర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్తజు వేడుకొనరే చెలియలా | తత్తరించి పతిమీది తలపోత నున్నది ||

చ|| అతివపై మదనుడు అనలాస్త్ర మేయబోలు | కతలుగ విరహాగ్నిగాగీనదే |
యితవుగా వరుణాస్త్ర మేయబోలు నప్పటిని | తతి జెమటవానల దడియుచునున్నది ||

చ|| అమరగ నంతలో వాయవ్యాస్త్రమేయబోలు | వుమరబడి నిట్టూర్పులొగి రేగెను |
జమళిగూడగ నట్టె శైలాస్త్రమేయబోలు | భ్రమసి చనుగొండలు బాయిటగాన్పించెను ||

చ|| మునుకొని పంతాన సమ్మోహనాస్త్రమేయబోలు | మనసు పరవశాన మరపందెను |
అనిశము రక్షగా నారాయణాస్త్రమేయబోలు | ఘన శ్రీవేంకటేశుడు కాగిటిలోగూడెను ||


cittaju vEDukonarE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cittaju vEDukonarE celiyalA | tattariMci patimIdi talapOta nunnadi ||

ca|| ativapai madanuDu analAstra mEyabOlu | kataluga virahAgnigAgInadE |
yitavugA varuNAstra mEyabOlu nappaTini | tati jemaTavAnala daDiyucununnadi ||

ca|| amaraga naMtalO vAyavyAstramEyabOlu | vumarabaDi niTTUrpulogi rEgenu |
jamaLigUDaga naTTe SailAstramEyabOlu | Bramasi canugoMDalu bAyiTagAnpiMcenu ||

ca|| munukoni paMtAna sammOhanAstramEyabOlu | manasu paravaSAna marapaMdenu |
aniSamu rakShagA nArAyaNAstramEyabOlu | Gana SrIvEMkaTESuDu kAgiTilOgUDenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |