చాలదా బ్రహ్మమిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలదా బ్రహ్మమిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చాలదా బ్రహ్మమిది సంకీర్తనం మీకు | జాలెల్ల నడగించు సంకీర్తనం ||

చ|| సంతోష కరమైన సంకీర్తనం | సంతాప మణగించు సంకీర్తనం |
జంతువుల రక్షించు సంకీర్తనం | సంతతము దలచుడీ సంకీర్తనం ||

చ|| సామజము గాంచినది సంకీర్తనం | సామమున కెక్కుడీ సంకీర్తనం |
సామీప్య మిందరికి సంకీర్తనం | సామాన్యమా విష్ణు సంకీర్తనం ||

చ|| జముబారి విడిపించు సంకీర్తనం | సమ బుద్ధి వొడమించు సంకీర్తనం |
జమళి సౌఖ్యములిచ్చు సంకీర్తనం | శమదమాదుల జేయు సంకీర్తనం ||

చ|| జలజాసనుని నోరి సంకీర్తనం | చలిగొండ సుతదలచు సంకీర్తనం |
చలువ గడు నాలుకకు సంకీర్తనం | చలపట్టి తలచుడీ సంకీర్తనం ||

చ|| సరవి సంపదలిచ్చు సంకీర్తనం | సరిలేని దిదియపో సంకీర్తనం |
సరుస వేంకట విభుని సంకీర్తనం | సరుగనను దలచుడీ సంకీర్తనం ||


cAladA brahmamidi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cAladA brahmamidi saMkIrtanaM mIku | jAlella naDagiMcu saMkIrtanaM ||

ca|| saMtOSha karamaina saMkIrtanaM | saMtApa maNagiMcu saMkIrtanaM |
jaMtuvula rakShiMcu saMkIrtanaM | saMtatamu dalacuDI saMkIrtanaM ||

ca|| sAmajamu gAMcinadi saMkIrtanaM | sAmamuna kekkuDI saMkIrtanaM |
sAmIpya miMdariki saMkIrtanaM | sAmAnyamA viShNu saMkIrtanaM ||

ca|| jamubAri viDipiMcu saMkIrtanaM | sama buddhi voDamiMcu saMkIrtanaM |
jamaLi sauKyamuliccu saMkIrtanaM | SamadamAdula jEyu saMkIrtanaM ||

ca|| jalajAsanuni nOri saMkIrtanaM | caligoMDa sutadalacu saMkIrtanaM |
caluva gaDu nAlukaku saMkIrtanaM | calapaTTi talacuDI saMkIrtanaM ||

ca|| saravi saMpadaliccu saMkIrtanaM | sarilEni didiyapO saMkIrtanaM |
sarusa vEMkaTa viBuni saMkIrtanaM | sarugananu dalacuDI saMkIrtanaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Chaalada-Brahmamidi---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |