చక్కని మానిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చక్కని మానిని (రాగం: ) (తాళం : )

చక్కని మానిని మీసరి యెవ్వరె
యెక్కువైన నీ భావమెంచి చూడవసమా ||

కోమలి నీకుచముల కొండలకొనల పొంత
వోముచు మించి నిలిచెనొక సింహము
కాముడు జఘ్హనమనే కట్టుబండిమీద బెట్టి
దీమముతో వేటలాడిదేరి చూడ వసమా ||

పడతిలే జిగురుల పాదపుటడవిలోన
నడవుల యేనుగలు నటిఇంచగా
తొడలరటి కంబాలతో గట్టి దీములుగా
బడిబడి వేటలాడ భావించ వసమా ||

అంగనముఖ్హమనేటి అంబుజాకరము పొంత
ముంగిట జూపుల లేళ్ళు మోహరించగా
కంగని శ్రీవేంకటేశు కౌగిటి భావానగట్టి
చెంగటనే వేటలాడి జిత్తగించ వసమా ||


chakkani mAnini (Raagam: ) (Taalam: )

chakkani mAnini mIsari yevvare
yekkuvaina nI bhAvameMchi chUDavasamA ||

kOmali nIkuchamula koMDalakonala poMta
vOmuchu miMchi nilichenoka siMhamu
kAmuDu jaGhanamanE kaTTubaMDimIda beTTi
dImamutO vETalADidEri chUDa vasamA ||

paDatilE jigurula pAdapuTaDavilOna
naDavula yEnugalu naTiiMchagA
toDalaraTi kaMbAlatO gaTTi dImulugA
baDibaDi vETalADa bhAviMcha vasamA ||

aMganamuKhamanETi aMbujAkaramu poMta
muMgiTa jUpula lELLu mOhariMchagA
kaMgani SrIvEMkaTESu kougiTi bhAvAnagaTTi
cheMgaTanE vETalADi jittagiMcha vasamA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |