చాలదా హరి నామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలదా హరి నామ (రాగము : హమ్సధ్వని ) (తాళం : )

చాలదా హరి నామ సౌఖ్యామృతము దమకు
చాలదా హితవైన చవులెల్లనొసగ

ఇది యొకటి హరి నామ మింతైన చాలదా
చెదరకీ జన్మముల చెరలు విడిపించ
మదినొకటె హరినామ మంత్రమది చాలదా
పదివేల నరక కూపముల వెడలింప

కలదొకటి హరినామ కనకాద్రి చాలదా
తొలగుమని దారిద్ర్యదోషంబు చెరుచ
తెలివొకటి హరినామదీప మది చాలదా
కలుషంపు కఠిన చీకటి పారద్రోల

తగువేంకటేశు కీర్తనమొకటి చాలదా
జగములో కల్పభూజంబు వలె నుండ
సొగిసి యీవిభుని దాసుల కరుణ చాలదా
నగవు జూపులను నున్నతమెపుడు జూప


cAladA hari (Raagam: ) (Taalam: )

cAladA hari nAma sauKyAmRutamu damaku
cAladA hitavaina cavulellanu nosaga

idi yokaTi hari nAma miMtaina jAladA
cedarakI janmamula ceralu viDipiMca
madinokaTe harinAma maMtramadi cAladA
padivEla naraka kUpamula veDaliMca

kaladokaTi harinAma kanakAdri cAladA
tolagumani dAridryadOShaMbu ceruca
telivokaTi harinAmadIpa madi cAladA
kaluShaMpu kaThina cIkaTi pAradrOla

taguvEMkaTESu kIrtanamokaTi cAladA
jagamulO kalpaBUjaMbu vale nuMDa
sogasi yIviBuni dAsula karuNa cAladA
nagavu jUpulanu nunnatamepuDu jUpa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Chalada-harinama

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |