చాల నొవ్విసేయునట్టి జన్మమేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాల నొవ్విసేయునట్ట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చాల నొవ్విసేయునట్టి జన్మమేమి మరణమేమి | మాలుగలసి దొరతనంబు మాన్పుటింత చాలదా ||

చ|| పుడమి బాపకర్మమేమి పుణ్యకర్మమేమి తనకు | కడపరానిబంధములకు గారణంబులైనవి |
యెడపకున్న పసిడిసంకెలేమి యినుపసంకెలేమి | మెడకు దగిలియుండి యెపుడు మీదుచూడరానివి ||

చ|| చలముకొన్న ఆపదేమి సంపదేమి యెపుడు దనకు | అలమిపట్టి దుఃఖములకు నప్పగించినట్టిది |
యెలమి బసిడిగుదియయేమి యినుపగుదియయేమి తనకు | ములుగ ములుగ దొలితొలి మోదుటింత చాలదా ||

చ|| కర్మియనయేమి వికృతకర్మియైననేమి దనకు | కర్మఫలముమీదకాంక్ష గలుగుటింత చాలదా |
మర్మమెరిగి వేంకటేశుమహిమలనుచు దెలిసినట్టి- | నిర్మలాత్ము కిహము బరము నేడు గలిగె జాలదా ||


cAla novvisEyunaTTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cAla novvisEyunaTTi janmamEmi maraNamEmi | mAlugalasi doratanaMbu mAnpuTiMta cAladA ||

ca|| puDami bApakarmamEmi puNyakarmamEmi tanaku | kaDaparAnibaMdhamulaku gAraNaMbulainavi |
yeDapakunna pasiDisaMkelEmi yinupasaMkelEmi | meDaku dagiliyuMDi yepuDu mIducUDarAnivi ||

ca|| calamukonna ApadEmi saMpadEmi yepuDu danaku | alamipaTTi duHKamulaku nappagiMcinaTTidi |
yelami basiDigudiyayEmi yinupagudiyayEmi tanaku | muluga muluga dolitoli mOduTiMta cAladA ||

ca|| karmiyanayEmi vikRutakarmiyainanEmi danaku | karmaPalamumIdakAMkSha galuguTiMta cAladA |
marmamerigi vEMkaTESumahimalanucu delisinaTTi- | nirmalAtmu kihamu baramu nEDu galige jAladA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |