చూడరమ్మా చెలులాల సుదతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడరమ్మా చెలులాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడరమ్మా చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు | కూడుకొన్న పతి కాంతి గురులే పోలెను ||

చ|| మొగము చందురు బోలె ముంచిన యీ యిందిరకు | తగిన తోడ బుట్టుగా నాతడే కనక |
నగ నమృతము బోలె నలినాక్షి కదియును | తగిన పుట్టిన యింటి ధనమే కనక ||

చ|| సతి గుణ మింతాను సముద్రమునే పోలె | తతి నాతడీకెకు తండ్రి గనక |
మితిగా గన్నులు గండు మీసముల బోలె నవి | గతి గూడి తమ వారి కడవే కనక ||

చ|| తరుణి పాదాలు కల్పతరువు చిగురు బోలె | పరగగ దనవెను బల మంటాను |
గరిమ శ్రీ వేంకటేశు గైకొని పెండ్లాడి యీపె | సరవు లాతని బోలె సరసుడంటాను ||


cUDarammA celulAla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDarammA celulAla sudati cakkadanAlu | kUDukonna pati kAMti gurulE pOlenu ||

ca|| mogamu caMduru bOle muMcina yI yiMdiraku | tagina tODa buTTugA nAtaDE kanaka |
naga namRutamu bOle nalinAkShi kadiyunu | tagina puTTina yiMTi dhanamE kanaka ||

ca|| sati guNa miMtAnu samudramunE pOle | tati nAtaDIkeku taMDri ganaka |
mitigA gannulu gaMDu mIsamula bOle navi | gati gUDi tama vAri kaDavE kanaka ||

ca|| taruNi pAdAlu kalpataruvu ciguru bOle | paragaga danavenu bala maMTAnu |
garima SrI vEMkaTESu gaikoni peMDlADi yIpe | saravu lAtani bOle sarasuDaMTAnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2011/01/annamayya-samkirtanalualamelumanga.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |