చేకొంటి నిహమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చేకొంటి నిహమే (రాగం: ) (తాళం : )

చేకొంటి నిహమే చేరినపరమని
కైకొని నీవిండు కలవేకాన

జగమున గలిగిన సకలభోగములు
తగిన నీ ప్రసాదములే యివి
అగపడునేబదియక్షరపంజ్తులు
నిగమగోచరపునీమంత్రములే ||

పొదిగొని సంసారపుత్రదార లిల
వదలని నీదాసవర్గములే
చెదరక యేపొద్దు జేయునాపనులు
కదిసిన నియ్యాగ్యాకైకర్యములే ||

నలుగడ మించిననాజన్మాదులు
పలుమరు లిటు నీపంపు లివి
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ్వర నీనిక
వలసినప్పుడీ వరములు నాకు ||


cEkoMTi nihamE (Raagam: ) (Taalam: )

cEkoMTi nihamE cErinaparamani
kaikoni nIviMDu kalavEkAna

jagamuna galigina sakalabhOgamulu
tagina nI prasAdamulE yivi
agapaDunEbadiyaksharapaMjtulu
nigamagOcarapunImaMtramulE ||

podigoni saMsAraputradAra lila
vadalani nIdAsavargamulE
cedaraka yEpoddu jEyunApanulu
kadisina niyyAgyAkaikaryamulE ||

nalugaDa miMchinanAjanmAdulu
palumaru liTu nIpaMpu livi
yelamini SrIvEMkaTESvara nInika
valasinappuDI varamulu nAku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |